Het onderwijs

Wij hebben er voor gekozen geen schoolmodel als het Dalton-, Montessori- of Jenaplanmodel in te voeren. Dit geeft ons de ruimte om die onderdelen uit de verschillende modellen, die we goed vinden, te kiezen en in te voeren.
Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de verschillen tussen kinderen en maken we gebruik van moderne methodes op alle vakgebieden.

Taal, taal en nog eens taal

Taal is de sleutel tot de wereld; het helpt je de wereld te begrijpen, met elkaar te praten, om je zelf te kunnen uiten en om onderwijs te kunnen volgen. Echter: taal en lezen is ook leuk!
Vandaar dat taal en toegepaste taal zo'n grote plaats op onze school in neemt. Een mooie bibliotheek, veel voorlezen, gedichten, de Voorleeskampioen, het voorleesontbijt, de boekbespreking en de woordenschatvergroting zijn een greep uit ons taal/ leesprogramma.


Cultuureducatie

Door buiten de school hun omgeving in cultureel en historisch opzicht te onderzoeken en te ontdekken leren kinderen hun cultuur en historische omgeving te waarderen en voelen ze zich ermee verbonden.
Cultuureducatie neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen onze school en wordt projectmatig en thematisch behandeld, op een manier die kinderen aanspreekt en stimuleert.


Leefstijl

Wij vinden een goede sfeer op school uitermate belangrijk. Om te bevorderen dat de kinderen zich veilig voelen op school en goed omgaan met elkaar, hanteren wij de methode Leefstijl. Deze methode laat op een speelse manier bovengenoemde aspecten aan bod komen en stimuleert daardoor de sociaal- emotionele vaardigheden van de kinderen.

Kleine groepen

Door te werken met kleine groepen in één lokaal- combinatiegroepen- kunnen de kinderen veel aandacht krijgen en bovendien is het een voordeel dat ze de ene keer de jongste en de andere keer de oudste van een groep zijn. Hierdoor worden de sociale vaardigheden optimaal ontwikkeld.

ICT

In ieder lokaal staan computers die intensief gebruikt worden voor ondermeer het inoefenen van tafels, het zoeken van informatie, het maken van opdrachten, enzovoorts. Dat we blij zijn met dit leermiddel hoeft geen betoog.
Eveneens verguld zijn wij met ons digitale schoolbord dat bol staat van leermogelijkheden. In de nabije toekomst krijgt ieder lokaal een 'digibord'.

Leerlingenvolgsysteem 
 

Door het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen kunnen we de juiste begeleiding bieden.

Zelfstandig werken
  

Er wordt veel zelfstandig gewerkt door middel van het planbord, de dag- en de weektaken.

Rekenen


Net als bij taal en lezen begint het leren rekenen al in groep 1. Wekelijks zijn er activiteiten waarin de kinderen tellen, ordenen, sorteren, relaties leggen, enzovoort. Vanaf groep 3 wordt gewerkt met een methode voor realistisch en wiskundig rekenen (Wereld in Getallen).