Waar wij voor staan

De kernwaarden waar we ons onderwijs op baseren zijn de volgende:

Plezier
 We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Alleen dan kan iedereen zich optimaal ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn we ons ook bewust van grenzen; dit geldt zowel voor leerlingen (school is niet alleen plezier, maar ook serieus werken) als voor de leerkrachten (er is ook een leven naast school).
 
Veiligheid
School moet een veilige plek zijn voor iedereen: voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale omgangsvormen zijn hierbij belangrijke aandachtspunten binnen ons onderwijs. Om veiligheid te kunnen creëren is een grote mate van zekerheid en stabiliteit van belang. Communicatie speelt hierbij een grote rol. Communicatie van school en leerkracht naar ouders, van leerkracht naar leerling en van school naar leerkracht, maar ook andersom: communicatie van ouders en leerling naar leerkracht en school en van leerkracht naar school.
 
Respectvol omgaan met elkaar
De kern van veiligheid in de omgang met elkaar ligt in respect: respectvol omgaan met elkaar. En dat betekent ook dat leerlingen leren dat ze elkaar niet moeten hinderen, pijn doen of schade berokkenen. Maar dit geldt natuurlijk evenzeer voor leerkrachten, schoolleiding en ouders.
 
Persoonlijke ontwikkeling
Er wordt rekening gehouden met de verscheidenheid van de kinderen, wat betreft de persoonlijkheid, begaafdheid en lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen. Ook de leerkrachten blijven zich ontwikkelen, onder andere door middel van (team) scholing. In het onderwijs volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Om mee te kunnen gaan met de tijd en kwaliteit te kunnen blijven bieden blijven we ons onderwijs regelmatig vernieuwen.
 
Aandacht
Alle kinderen hebben recht op aandacht van de juf of de meester. Veel aandacht gaat naar leerlingen die naar onder of naar boven uitvallen, maar we doen ons best om de groep leerlingen daartussen evenveel aandacht te geven. We vinden het daarnaast ook belangrijk om als leerkracht aandacht te hebben voor je collega's, om zo een goede werksfeer te bevorderen.
 
Betrokkenheid
Kinderen die betrokken zijn bij hun werk, maken doorgaans een goede ontwikkeling door. Leerkrachten trachten de betrokkenheid te verhogen door aandacht te schenken aan een goede sfeer en goede relaties, aanpassing aan het niveau, zinvolle 'werkelijkheidsnabijheid' (vanuit echte situaties), voldoende activiteit en voldoende leerlingeninitiatief.
 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Voor ons is het heel belangrijk dat een kind leert zelfstandig te kunnen werken en zelfstandig problemen op kan   lossen. In de huidige maatschappij is het kunnen reproduceren van het juiste antwoord minder belangrijk dan het kunnen vinden van de juiste oplossing voor een probleem. Goed kunnen omgaan met zelfstandigheid vraagt echter ook om verantwoordelijkheid. Onze kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor anderen, voor hun werk en voor de materialen op school.
 
Collegialiteit
Om bovenstaande punten te kunnen bereiken vinden we een hoge mate van collegialiteit zeer belangrijk. Collega's kunnen elkaar ondersteunen bij vraagstukken en problemen. Collega's kunnen veel van elkaar leren, ieder heeft zijn eigen expertise en kennis. Leerkrachten moeten bij elkaar te rade kunnen gaan, kennis kunnen delen door bijvoorbeeld intervisie en collegiale consultatie (bij elkaar in de les kijken), niet alleen binnen obs Lydinge maar ook met collega's van andere scholen.