Betrokkenheid en informatievoorziening

Het belang van betrokkenheid

Maakt een goede samenwerking tussen school en ouders nou echt het verschil voor wat betreft de leerprestaties van kinderen en jongeren? Onderzoek laat zien van wel. Inmiddels is voldoende aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn. Bedoeld wordt dan een werkelijke samenwerking en niet zozeer de vrijwillige activiteiten die ouders op school doen. Daarom is het goed om dit eens toe te lichten.
Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad of het bestuur. Hoewel kinderen de aanwezigheid van hun ouders op school vaak prettig vinden, heeft het geen aantoonbare invloed op hun schoolontwikkeling.
We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. Cruciaal hiervoor is de communicatie tussen school en ouders.
  
Informatievoorziening
 
Ouders krijgen informatie door middel van:
- De informatie- avond  aan het begin van het schooljaar
- De rapportbesprekingen, tweemaal per jaar
- Tien- minutengesprek in oktober/november.
- Een gesprek. U kunt altijd bellen of langs komen voor het maken van een
  afspraak
- Een gesprek op verzoek van de school
- Het informatiebulletin de Nieuwsflits (tweewekelijks op maandag, via de mail)
- Een schoolgids
- Het schoolplan
- De ouderavonden
- Een website
- Facebook
- Foto's van activiteiten, uitstapjes, e.d.
Daarnaast worden er speciale ouderavonden gehouden als er ingrijpende veranderingen in de school- of onderwijssituatie zijn.